ASuntokauppojen riitatilanteet

Kosteusvauriot ja muut virheet asuntokaupassa

Asuntokauppoja tehdään vuosittain noin 100 000 kappaletta, joista pientalokauppoja on noin 25 000. Asuntokauppojen seurauksena puidaan oikeuksissa raskaita riitoja, joiden syynä ovat kaupan kohteesta myöhemmin löytyneet kosteusvauriot tai muut virheet. Joskus virheiden havaitseminen tapahtuu vasta vuosia kaupanteon jälkeen. Ongelmien syynä on usein se, ettei kaupan kohteeseen ole tutustuttu riittävän huolellisesti ennen kaupan tekemistä.

Asianajotoimisto Schrey Oy on luotettava kumppani asuntokauppojen riitatilanteissa Turussa – kysy lisää tästä »

Tyypillisiä rakennusvirheitä 

 • Kosteusvaurio pesu- ja/ tai saunatiloissa tai ulkopuolisissa vesieristyksissä ja salaojituksissa.
 • Rakennuksen lämmöneristyksen virheet.
 • Myyjän tai myyjää edeltävän omistajan tekemä virheellinen remontti, jota asunto-osakeyhtiö ei suostu korjaamaan.
 • Ei ole kerrottu odotettavissa olevista korjauksista.
 • Huono työn laatu erityisesti ilman ammattirakentajaa rakennetuissa kohteissa.

Miten virheisiin voi varautua ennen kaupantekoa?

Virheisiin on mahdollista varautua ennakolta mm. seuraavin toimin:

 • Ostajan on syytä olla tarkkana, jos myyjällä ei ole selkeitä tietoja rakennuksen iästä, rakennusmateriaaleista, rakenneratkaisuista yms. tiedoista.
 • Kuntotarkastuksen teettäminen asiantuntijalla ja kuntotarkastusraportin analysointi yhdessä tarkastajan ja myyjän kanssa.
 • Kaupan kohdetta koskevien suullisten keskustelujen dokumentoiminen paperille.
 • Huomion kiinnittäminen kauppakirjan ehtoihin. Esimerkiksi sellaisena kuin se on ehtoa ei ostajan pitäisi koskaan hyväksyä ilman yksityiskohtaista kauppakirjan liitteeksi otettavaa tarkistuslistaa.
 • Kiinteistönvälittäjän hoitamissa kaupoissa tarvittaessa suora kontakti myyjään, jos on pelättävissä, että jotkin kysymykset tai vastaukset tulevat väärin ymmärretyiksi.
 • Huolehtiminen siitä, että on jo ennen kaupan tekemistä voimassaoleva kotivakuutus.
 • Asianajajan apuun turvautuminen kaupanteossa ja kauppakirjan laadinnassa (mikäli välittäjä ei kauppakirjaa tee) ja tarkastamisessa.

Jos virhe kuitenkin havaitaan kaupanteon jälkeen

Jos kaupanteon jälkeen kuitenkin havaitaan virhe, on tärkeää dokumentoida virhe ja reklamoida siitä viipymättä myyjälle. Vaikka myyjän vastuuajat kiinteistönkaupassa (5 vuotta) ja asunto-osakkeen kaupassa (2 vuotta) ovat varsin pitkiä, on virheestä käytännössä kuitenkin reklamoitava huomattavasti nopeammin. Oikeuskäytännössä on katsottu, että reklamaatio virheestä tulisi tehdä viimeistään 4-5 kuukauden päästä virheen havaitsemisesta. Reklamaation laiminlyöminen johtaa siihen, että oikeus hyvitykseen (hinnanalennus tai vahingonkorvaus) taikka kaupan purkamiseen saattaa olla menetetty. Onkin suositeltavaa ottaa heti virheen havaittuaan yhteyttä asianajajaan, jotta reklamaatio tulee oikein ja oikea-aikaisesti tehtyä.

Hinnanalennus, vahingonkorvaus tai asuntokaupan purkaminen

Virheen aiheuttamasta taloudellisesta menetyksestä ostajan on mahdollista vaatia hinnanalennusta tai vahingonkorvausta ja joskus jopa kumpaakin. Äärimmäisissä tapauksissa voi kyseeseen tulla kaupan purkaminen. Toisaalta aivan kaikenlaisia virheitä myyjä ei joudu korvaamaan. Virheen on oltava sillä tavoin vaikutuksellinen, että se olisi vaikuttanut kauppahintaan, mikäli se olisi ollut tiedossa jo ennen kaupan tekemistä. Oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä on katsottu, että virheen korjauskustannusten on oltava vähintään n. 3-4 % kauppahinnasta, jotta myyjä voisi olla velvollinen niitä ostajalle korvaamaan.

Ratkaisuja vuosien kokemuksella

Toimistollamme on vuosien kokemus asunto- ja kiinteistökauppariidoista sekä myyjien että ostajien avustajina. Tarvittaessa käytämme apunamme myös rakennusalan ammattilaisia (mm. kauppakamarin hyväksymiä tavarantarkastajia).  Asunto- ja kiinteistökauppariidat käsittelee ensimmäisenä asteena käräjäoikeus, jonka tuomiosta on mahdollista valittaa hovioikeuteen. Hovioikeuden tuomiosta on mahdollista valittaa vielä korkeimpaan oikeuteen mutta valituksen käsittely edellyttää sitä, että korkein oikeus myöntää valitusluvan. Kuluttajariitalautakunta antaa myös ratkaisusuosituksia asunto- ja kiinteistökauppariidoissa, vaikka molemmat osapuolet olisivat yksityishenkilöitä.

Oikeusturvailmoitus vakuutusyhtiölle

Oikeusturvavakuutus kattaa yleensä asunto- ja kiinteistökauppariidoista aiheutuvia avustajan käyttämisestä syntyviä kustannuksia, jos riidan kohteena on oma vakituinen asunto tai omassa käytössä oleva vapaa-ajan asunto. Asianajajamme tekevät tarvittaessa puolestanne oikeusturvailmoituksen vakuutusyhtiölle.

(function() {