Työsuhderiidat

Ratkaisemme riitaisatkin työsopimusasiat

Asianajotoimisto Schrey Oy hoitaa myös työsuhderiitoja. Vaikka työsuhteen ehdoista olisi asianmukaisesti sovittu, voi työsuhteen osapuolten välille myöhemmin syntyä riitaa. Yleisimmin riidat liittyvät työsopimuksen päättämiseen tai epäselvyyksiin palkan ja muiden työsuhteeseen perustuvien korvausten maksamisessa. Varsin usein kyse on siitä, että työntekijä katsoo työsopimuksensa tulleen perusteettomasti päätetyksi. Toisaalta valitettavan usein työntekijän palkka tai muut korvaukset jäävät joko kokonaan tai osaksi maksamatta työnantajan maksukyvyttömyyden johdosta tai siitä syystä, että työnantaja tarkoituksellisesti jättää työnantajalle kuuluvia maksuja maksamatta. Asianajotoimisto Schrey Oy auttaa työsuhderiidoissa Turusta koko Suomen alueelle – kysy lisää palveluistamme »

Työsopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään yleensä jomman kumman osapuolen toimesta irtisanomalla. Irtisanomisilmoitusta seuraa osapuolten sopima, työsopimuksessa määrätty tai laissa säädetty irtisanomisaika. Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista tai irtisanomisaikaa, kun määräaikaisuuden perusteena ollut työ on loppuun saatettu tai sovittu määräaika on päättynyt.

Työnantaja saa irtisanoa työntekijän toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi työntekijän velvollisuuksien vakavat rikkomiset ja laiminlyönnit taikka taloudellisista ja tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä tapahtuva työn olennainen ja pysyvä vähentyminen. Jos työntekijän työt ovat olennaisesti ja pysyvästi vähentyneet, ei häntä saa irtisanoa, jos hänet voidaan kouluttaa tai sijoittaa toisiin tehtäviin.

Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkaminen on mahdollista vain sopimusosapuolen erittäin vakavan laiminlyönnin tai käytösrikkomuksen vuoksi. Työsuhde päättyy tällöin heti ilman irtisanomisaikaa. Purkamisoikeuden syntyminen edellyttää niin painavaa syytä, ettei sopimusosapuolelta voida kohtuudella vaatia sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Ota ajoissa yhteyttä asianajotoimistoon

Työnantajan on syytä ennen työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen ryhtymistä varmistaa, että työsuhteen päättäminen perustuu tosiseikkoihin ja että nämä tosiseikat muodostavat laillisen perusteen työsuhteen päättämiselle. Epäselvissä tapauksissa kannattaa olla etukäteen yhteydessä esim. asianajajaan tai työsuojeluviranomaiseen.

Laiton irtisanominen korvataan

Jos työnantaja päättää työsuhteen ja työntekijä pitää työsuhteen päättämistä laittomana, on työsuhteen päättämisen lainmukaisuus viime kädessä ratkaistavissa siten, että työntekijä nostaa käräjäoikeudessa kanteen työnantajaa vastaan vaatien korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Mikäli käräjäoikeus toteaa työsuhteen päättämisen laittomaksi, se määrää työnantajan maksamaan työntekijälle korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Korvauksen määrä perustuu työntekijän palkkaan ja on määrältään vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava. Kanne on nostettava kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Jos näin ei ole tehty, on oikeus korvaukseen vanhentunut.

Työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle sovitun palkan sekä muut työntekijälle lain ja/ tai mahdollisen työehtosopimuksen mukaan kuuluvat korvaukset. Kaikki työsopimukseen perustuvat työntekijän saatavat erääntyvät maksettaviksi viimeistään työsuhteen päättyessä. Mikäli työnantaja työsuhteen kestäessä tai sen päätyttyä jättää maksamatta työntekijälle kuuluvia saatavia, on työntekijä oikeutettu viime kädessä vaatimaan niitä käräjäoikeudessa nostettavalla kanteella. Työnantajan ollessa maksukyvytön on työntekijän mahdollista hakea saataviaan myös palkkaturvana ELY-keskukselta.

Työsuhteeseen perustuvissa riita-asioissa on syytä turvautua oman liiton lakimiehen tai yksityisen asianajajan apuun. Tuloista riippuen työntekijä voi olla oikeutettu oikeusapuun valtion varoin. Selvitämme oikeusavun saamisen edellytykset.

Ota yhteyttä