Elatusapu

Mietityttääkö elatusapuasiat – kysy lisää! 

Elatusapusopimus on monelle yksi suurimmista sopimuksista elämänsä aikana. Sopimuksen sisältö kannattaa harkita tarkkaan ja käyttää ammattilaista sopimuksen laadinnassa. Ensinnäkin siksi, että lapsi saa tarvitsemansa elatuksen. Toiseksi siksi, että etävanhemman suorittama elatusapu on kohtuullinen ja kohdentuu lapsen hyväksi. Elatusapua ei välttämättä tarvitse sopia maksettavaksi kokonaan rahana, vaan voidaan sopia, että etävanhempi maksaa osan lapsen tietyistä sopimuksessa yksilöidyistä kuluista.

Asianajotoimisto Schrey Oy auttaa kaikissa elatusapuun liittyvissä asioissa. Toimistomme sijaitsee Turussa, mutta palvelemme koko Suomen alueella.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »

Jos esimerkiksi kahdelle lapselle ollaan tekemässä 200 euroa/kk/lapsi elatusapusopimusta seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi, tämä tarkoittaa n. 48 000 euron kustannusta (tässä ei huomioitu indeksikorotuksia). Jos elatusavuksi määrätäänkin 150 euroa/kk/lapsi, kokonaiskustannus on 36 000 euroa.

Jos sopimukseen ei päästä, elatusapuriita on saatettava vireille nopeasti, sillä tuomioistuin määrää elatusavun maksettavaksi kanteen vireillepanosta. Vain erityisen painavasta syystä elatusapu voidaan määrätä maksettavaksi takautuvastikin.

Menettely elatusapuriidassa

 • Laaditaan elatusapulaskelma. Laskelmassa huomioidaan oikeusministeriön ohjeistus, sekä vallitseva oikeuskäytäntö.

 • Mikäli on kysymys elatusavun muuttamisesta, selvitetään, ovatko olosuhteet muuttuneet niin olennaisesti, että elatusapua on muutettava

 • Selvitetään sovinnontekomahdollisuus

 • Selvitetään mahdollisuus vakuutukseen tai valtion oikeusapuun

 • Selvitetään asiakkaan oikeudet siinä tapauksessa, että vastapuoli ei maksa vahvistettua elatusapua

 • Selvitetään etävanhemmalle, missä tilanteissa voi hakea maksuvapautusta Kelalta

 • Selvitetään asiakkaalle, millaisten olosuhdemuutosten seurauksena elatusavun muuttaminen on mahdollista

Kuinka suuri elatusapu?

Oikeusministeriö on vuonna 2007 antanut ohjeistuksen, kuinka elatusavun suuruus arvioidaan. Ohje on hyvä pohja elatusavun määrän arvioimiseen tavanomaisessa tapauksessa. Lastenvalvojat noudattavat pääsääntöisesti oikeusministeriön ohjetta. Ohjeessa on kuitenkin useita tulkinnallisia kohtia, joihin tuomioistuimet ovatkin jo ehtineet antaa oman ratkaisukäytäntönsä. Tulkinnallisia ongelmia ovat aiheuttaneet mm.

 • asumiskulujen kohtuullisuus

 • asumiskulujen jyvittäminen uusperheessä

 • luonapitovähennyksen määrä

 • työmatkakustannusten määrä

 • työnantajan maksamien km-korvausten huomioiminen tuloina

 • työnantajan maksamien päivärahojen huomioiminen tuloina

 • tapaamismatkojen huomioiminen

 • lapsen harrastuskulut

 • tulojen määrä vaihtelee (provisiotyö)

 • työnantajan maksamat palkkiot tai bonukset, joihin liittyy tiettyä epävarmuutta

 • omaisuuden vaikutus vanhemman elatuskykyyn

 • yksityisyrittäjän tulojen määrittäminen

Sosiaalilautakunnan vahvistamia elatusapuja vuoden 2009 aikana Suomessa

Elatusapu jätetty kokonaan vahvistamatta    20 %
alle 67 €   24 %
67 - 101 € 11 %
101 - 135 €   3 %
135 - 168 €   25 %
168 - 235 € 11 %
235 - 303 €   4 %
yli 303 €   2 %
   
(Lähde: Tilastokeskus)  100 %

Oikeudenkäyntikulut elatusapuriidassa

Elatusapuriidan osapuolia ovat lapsi ja etävanhempi. Lasta edustaa riidassa lähivanhempi. Tästä aiheutuu se, että pääsääntöisesti kulut jakautuvat seuraavasti:
Jos lapsi voittaa riidan kokonaisuudessaan, etävanhempi maksaa sekä omat, että lapsen oikeudenkäyntikulut. Etävanhemmalla on mahdollisuus saada kulut katetuksi oikeusturvavakuutuksesta vakuutussopimuksen ehtojen mukaisesti. Riippuen tuloista etävanhempi voi olla myös oikeutettu oikeusapuun valtiolta. Tällöin valtio korvaa etävanhemman avustajan palkkion osittain tai kokonaan.

Jos etävanhempi voittaa riidan, niin etävanhempi maksaa omat kulunsa ja lapsi omat kulunsa. Mikäli lapsella ei ole tuloja ja varallisuutta, niin valtio korvaa lapsen kulut lapsen yksityiselle avustajalle. Tällöinkin kotivakuutus voi korvata etävanhemman oikeudenkäyntikulut vakuutussopimuksen ehtojen mukaisesti tai tuloista riippuen valtio korvaa oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osittain.

Poikkeukset elatusapuun

Etävanhempaa ei velvoiteta maksamaan lapsen kuluja, mikäli asia on ollut oikeudellisesti niin epäselvä, että hävinneellä asianosaisella on ollut perusteltu syy oikeudenkäyntiin. Jos kulujen maksaminen olisi ilmeisen kohtuutonta, voidaan kulujen määrää alentaa.

Lähivanhempi voi lapsen edustajana joutua kuluvastuuseen, mikäli hän on esim. aloittanut aiheettoman oikeudenkäynnin.

Selvitämme asiakkaalle kuluriskin mahdollisuuden tai oikeuden oikeusapuun tai oikeusturvaan ennen oikeudenkäyntiä.

Ota yhteyttä